Warunki i zasady

Warunki użytkowania Lambda Geeks

Niniejsze warunki użytkowania („warunki użytkowania”) są między tobą (jeśli nie jesteś pełnoletni, „ty” obejmuje twoich rodziców lub opiekunów prawnych) i lambdageeks.com. („lambdageeks”, „my”, „nas” lub „nasz”) w odniesieniu do witryny lambdageeks (zdefiniowanej poniżej) („witryna”). Przeczytaj je uważnie. Korzystając lub uzyskując dostęp do witryny lub przekazując informacje za jej pośrednictwem, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Ponadto, jeśli korzystasz z określonej usługi w witrynie lub uzyskujesz dostęp za jej pośrednictwem, zgadzasz się podlegać wszelkim zasadom lub wytycznym mającym zastosowanie do takich usług, a takie zasady lub wytyczne zostaną włączone przez odniesienie do niniejszych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania lub nie spełniasz żadnych wymagań kwalifikacyjnych ustanowionych przez lambdageeks do korzystania z witryny i dostępu do niej, nie możesz uzyskać dostępu lub w inny sposób korzystać z witryny.

O ile nie odwiedzasz witryny lambdageeks, która wyraźnie zezwala na inaczej, (i) dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą odwiedzać ani w inny sposób korzystać z witryny oraz (ii) potwierdzasz, że masz co najmniej 13 lat, a jeśli nie ukończyły 18 roku życia, korzystają z serwisu pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

wyrażasz zgodę na warunki polityki prywatności lambdageeks („Polityka prywatności„) niniejszym połączone przez odniesienie, które szczegółowo opisuje sposoby, w jakie wykorzystujemy dane osobowe, które należą do Ciebie lub są z Tobą powiązane.

ZDEFINIOWANO „WITRYNĘ”

„Witryna” obejmuje różne witryny lambdageeks w różnych subdomenach/językach , w tym między innymi całą zawartość, materiały, informacje, zasady, modyfikacje, aktualizacje, ulepszenia, poprawki, nowe funkcje i/lub nowe właściwości internetowe takich stron, wraz z całą Witryną usługi świadczone za pośrednictwem takich witryn i stron internetowych.

ZMIANA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

Jesteś odpowiedzialny za regularne przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania. lambdageeks ma prawo, ale nie obowiązek, poprawiać wszelkie błędy lub pominięcia w dowolnej części Witryny i niniejszych Warunków użytkowania. lambdageeks zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania, usuwania lub usuwania dowolnej części Witryny lub niniejszych Warunków użytkowania, w całości lub w części, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków użytkowania wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na Stronie. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach użytkowania będzie oznaczało akceptację tych zmian.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Ograniczenia w użytkowaniu

Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Nie będziesz:

  • Przesyłać do Witryny jakichkolwiek treści ani zachowywać się w jakikolwiek sposób, który mógłby zostać zinterpretowany jako zniesławiający, oszczerczy, obsceniczny, bigoteryjny, nienawistny, obraźliwy na tle rasowym, wulgarny, nękający, podżegający, pornograficzny, agresywny, bluźnierczy, grożący, niedokładny, zwodniczy lub niezgodne z prawem lub mogące stanowić lub zachęcać do zachowań, które zostałyby uznane za przestępstwo kryminalne, spowodować powstanie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawo.
  • Wysyłać masowe komercyjne wiadomości e-mail, wysyłać niechciane wiadomości e-mail lub przeprowadzać lub przekazywać jakiejkolwiek stronie jakiekolwiek ankiety, konkursy, piramidy finansowe lub listy łańcuszkowe. Fałszować lub usuwać wszelkie przypisy autora, informacje o prawach autorskich lub informacje prawne lub inne właściwe informacje lub zastrzeżone oznaczenia lub etykiety pochodzenia lub źródła materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny.
  • Zbieraj lub w inny sposób zbieraj informacje o innych, w tym adresy e-mail i numery telefonów.
  • Korzystaj z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Witrynę lub zakłócić korzystanie z Witryny przez inne osoby, w tym między innymi przesyłanie plików zawierających wirusy lub uszkodzone pliki.
  • Uzyskiwać lub próbować uzyskać jakiekolwiek materiały lub informacje za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione lub przewidziane za pośrednictwem Witryny.
  • Naruszać obowiązujące prawa lub przepisy, w tym wszelkie prawa lub przepisy dotyczące własności intelektualnej, lub łamać niniejsze Warunki użytkowania lub jakiekolwiek wytyczne Witryny. ’’’’’’’s ’’’’s
  • Uzyskiwać dostępu lub podejmować próby uzyskania dostępu do konta innego użytkownika lub fałszywie przedstawiać lub próbować fałszywie przedstawiać swoją tożsamość podczas korzystania z Witryny, w tym fałszywe przedstawianie się jako agent lub przedstawiciel lambdageeks lub nieprawdziwe oświadczenie stwierdzające lub sugerujące nasze poparcie dla Ciebie lub Twojego produktu lub działalności.
  • Korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia danej osoby, stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego, zagrażać bezpieczeństwu narodowemu lub zakłócać dochodzenie prowadzone przez organy ścigania.

UJAWNIANIE INFORMACJI

Ujawnienie zgodnie z prawem

lambdageeks zastrzega sobie prawo do ujawnienia w dowolnym momencie wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesu prawnego lub żądania rządowego, w tym informacji umożliwiających identyfikację osób, lub do edycji, odmowy udzielenia zezwolenia lub usunięcia jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub częściowo według uznania lambdageeks.

Podawanie prawidłowych danych osobowych

W trakcie korzystania z Witryny będziesz musiał podać pewne informacje, w tym między innymi informacje umożliwiające identyfikację osoby (łącznie „Informacje”). Oświadczasz i gwarantujesz, że dostarczysz lambdageeks pełnych, prawdziwych i prawidłowych informacji oraz niezwłocznie zaktualizujesz takie Informacje w Witrynie, jeśli jest to uzasadnione i wymagane przez Witrynę.

MATERIAŁY

Licencja w materiałach

O ile nie zostaniesz członkiem społeczności autorów lambdageeks, lambdageeks nie rości sobie prawa własności do żadnych danych, informacji (zarówno osobistych, jak i innych), komentarzy, sugestii, opinii lub innych materiałów, które wprowadzasz za pośrednictwem Witryny (łącznie „Materiały”) . Jednak przesyłając, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając jakiekolwiek Materiały, udzielasz lambdageeks i ich spółkom powiązanym i sublicencjobiorcom niewyłącznej, wolnej od opłat licencyjnych, wolnej od rekompensaty, wieczystej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej i w pełni podlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z takich materiałów. Materiały w dowolnym celu według uznania lambdageeks, w tym między innymi włączanie takich Materiałów do witryny i potwierdzanie, że takie Materiały są jawne i niezastrzeżone. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do jakichkolwiek roszczeń wobec lambdageeks z tytułu jakichkolwiek domniemanych lub faktycznych naruszeń jakichkolwiek praw własności, praw do prywatności i reklamy, praw osobistych i praw do przypisywania w związku z takimi Materiałami.

Oświadczenia użytkownika i gwarancje

Korzystając lub uzyskując dostęp do Witryny lub przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając swoje Materiały, (1) oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do swoich Materiałów niezbędnych do udzielenia licencji udzielonych w tej Sekcji (Materiały), w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa niezbędne do wprowadzenia lub przesłania Materiałów oraz wszelkie prawa, uprawnienia i upoważnienia do zawarcia niniejszych Warunków użytkowania i pełnego wykonywania zgodnie z nimi, (2) oświadczają i gwarantują, że korzystasz z Witryny , zawartość Witryny i/lub Materiały nie naruszają ani nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej osób trzecich, prawa do reklamy lub prywatności, prawa do tajemnicy handlowej lub poufności lub prawa umownego, lub naruszać jakiejkolwiek innej umowy, którą jesteś związany lub jakiegokolwiek prawa, zasady lub rozporządzenia, (3) oświadczać i zapewniać, że będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, umów i/lub umów, na swój wyłączny koszt i odpowiedzialność w związku z korzystaniem z Witryny lub dostępem do niej oraz (4) zgadzają się, że lambdageeks nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zaakceptowanie lub nieprzyjęcie Twoich Materiałów lub za usunięcie lub nieusunięcie Twoich Materiałów, w całości lub częściowo.

Twoja odpowiedzialność za materiały i prawa lambdageeków do monitorowania

Będziesz odpowiedzialny za własne Materiały i konsekwencje przekazania tych Materiałów. lambdageeks nie ma obowiązku monitorowania korzystania z Witryny przez Ciebie ani innych użytkowników. lambdageeks zastrzega sobie prawo do przeglądania i monitorowania korzystania z Witryny, w tym między innymi korzystania z dowolnego identyfikatora użytkownika i/lub hasła podczas uzyskiwania dostępu do Witryny i wszelkich Materiałów wprowadzonych lub zmienionych na Witrynie, a także do usunięcia wszelkich Materiałów w całości. dyskrecja. lambdageeks zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Witryny, w tym między innymi dostępu do niektórych lub wszystkich usług świadczonych w ramach tej Witryny lub możliwości korzystania z dowolnego identyfikatora użytkownika Witryny i/lub hasła, w dowolnym momencie bez powiadomienia, jeśli uważamy, że naruszyłeś niniejsze Warunki użytkowania lub prawdopodobnie naruszysz niniejsze Warunki użytkowania. Jedynym środkiem zaradczym przeciwko lambdageeks w przypadku sporu wynikającego z niniejszych Warunków użytkowania, Witryny lub korzystania z niej, jest rozwiązanie niniejszych Warunków użytkowania poprzez zaprzestanie korzystania z Witryny. lambdageeks może również zmienić, zawiesić lub przerwać dowolny aspekt Witryny w dowolnym momencie, w tym dostępność dowolnej funkcji Witryny, bazy danych lub treści.

ZASTRZEŻENIA

Brak uzależnienia lub porady medycznej

Witryna może zawierać ogólne informacje dotyczące schorzeń i leczenia takich schorzeń. Takie informacje nie mają na celu zastąpienia porady medycznej. Witryna nie powinna być używana zamiast wizyty lub konsultacji lub w inny sposób zabezpieczania porady lekarza lub innego świadczeniodawcy opieki zdrowotnej. Przyjmujesz do wiadomości, że lambdageeks nie zajmuje się świadczeniem usług prawnych, medycznych, doradczych ani innych profesjonalnych usług lub porad. Zachęcamy do niezwłocznego zasięgnięcia odpowiedniej profesjonalnej porady od swojego lekarza lub innego pracownika służby zdrowia w każdej sytuacji lub problemie, który możesz mieć.

Rezerwacja treści

Wszelkie treści obraźliwe, szerzące nienawiść, rasowe lub w jakikolwiek sposób szkodzące czyimkolwiek opiniom będą nigdy nie baw się. Nasze treści są moderowane, aby zachować integralność osób. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do odrzucenia takich treści w momencie napotkania lub otrzymania jakiegokolwiek zgłoszenia.

Witryna może również zawierać ogólne informacje i informacje na temat bezpieczeństwa aplikacji w technologii, które służą wyłącznie celom edukacyjnym. Lambdageeks nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub błędną interpretację wiedzy.

Linki zewnętrzne lub odniesienia

Witryna może zawierać łącza lub odniesienia do witryn innych podmiotów, które to łącza są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Należy pamiętać, że nie możemy i nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność lub inne praktyki takich witryn zewnętrznych (które witryny nie są częścią Witryny), a lambdageeks wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z takimi witrynami i witrynami z nimi związanymi. lambdageeks nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z jakąkolwiek treścią, reklamą, produktami lub innymi informacjami na lub dostępnych na takich powiązanych stronach lub jakichkolwiek link zawarty w połączonej witrynie. Zachęcamy naszych użytkowników do rozważenia tego, jeśli zdecydują się odwiedzić takie zewnętrzne witryny i zapoznać się z obowiązującą polityką prywatności i warunkami korzystania z każdej takiej witryny.

Zrzeczenie się oświadczeń i gwarancji

Zgadzasz się, że korzystasz z witryny lambdageeks na własne ryzyko. Wysiłki podejmowane przez lambdageeks w celu modyfikacji witryny nie są uważane za zrzeczenie się tych ograniczeń. Witryna lambdageeks, w tym wszystkie treści, informacje lub usługi świadczone za pośrednictwem witryny, jest dostarczana „tak jak jest”, jako wygoda dla wszystkich użytkowników bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumiane gwarancje (1) przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, (2) treści lub dokładności informacyjnej, (3) nienaruszania praw, (4) spokojnego korzystania, (5) tytułu, (6) że witryna będzie działać bezbłędnie, terminowo, bezpiecznie lub nieprzerwanie, jest aktualna i aktualna oraz dokładnie opisuje produkty i usługi lambdageeks, lub jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów, (7) że wszelkie wady lub błędy w witryna zostanie poprawiona lub (8) witryna jest zgodna z konkretną platformą sprzętową lub programową.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W żadnym wypadku lambdageeks i jego urzędnicy, dyrektorzy, agenci, pracownicy, licencjodawcy, przedstawiciele, wewnętrzne jednostki operacyjne, podmioty stowarzyszone, zależne, sublicencjobiorcy, sponsorzy, następcy prawni i cesjonariusze, niezależni kontrahenci i powiązane strony (łącznie z lambdageek, „lambdageeks” podmioty”) ponosić odpowiedzialność wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakąkolwiek utratę zysków, utratę użytkowania, utratę danych, przerwanie działalności lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystanie z witryny lambdageeks lub z opóźnieniem lub niemożnością korzystania z niej, lub w przypadku jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa związanego z przesyłaniem poufnych informacji za pośrednictwem witryny lambdageeks lub jakichkolwiek informacji, produktów i usług dostępnych za pośrednictwem witryny lub w inny sposób wynikające z użycia tego samego, czy to na podstawie umowy, deliktu, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, przepisów, precedensu prawa zwyczajowego lub w inny sposób, nawet jeśli lambdageeks został poinformowany o możliwości odszkodowań, a nawet jeśli szkody te wynikają z niedbalstwa lub rażącego niedbalstwa lambdageeków. Ponieważ niektóre stany/jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. W takich stanach odpowiedzialność lambdageek jest ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Dodatkowe zastrzeżenia pojawiają się w treści strony i są włączone do niej przez odniesienie. W zakresie, w jakim takie zastrzeżenia nakładają większe ograniczenia na korzystanie z witryny lub zawartych w niej materiałów, obowiązują takie większe ograniczenia.

ODSZKODOWANIE

Będziesz zabezpieczać, bronić (lub rozstrzygać) i chronić Podmioty lambdageeks przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, postępowaniami, stratami, ugodami, wyrokami, odpowiedzialnością, pozwami, odszkodowaniami, sporami lub żądaniami, w tym bez ograniczeń wszelkimi postępowaniami, dochodzeniami lub roszczeniami organizacja samoregulacyjna, stanowa lub federalna agencja papierów wartościowych lub prowizja, w tym uzasadnione honoraria adwokackie oraz wszelkie inne koszty, opłaty i wydatki (łącznie „Roszczenia”) wobec któregokolwiek z Podmiotów lambdageeks w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wynikających z lub w związku z (1) twoim zachowaniem, dostarczaniem Materiałów lub korzystaniem z Witryny lub takimi działaniami osób trzecich za pośrednictwem Ciebie, (2) naruszeniem przez Ciebie praw innej osoby lub strony, (3) wszelkich dostarczonych Materiałów lub udostępnione przez Ciebie oraz (4) wszelkie naruszenia lub naruszenia przez Ciebie Twoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, w tym między innymi wszelkie naruszenia zawartych w niniejszym dokumencie oświadczeń i gwarancji. W związku z wszelkimi Roszczeniami, które mogą spowodować powstanie Twoich zobowiązań odszkodowawczych, jak określono powyżej, Podmioty lambdageeks będą miały, według ich uznania, wyłączne prawo do obrony, kompromisu i/lub rozstrzygnięcia pozwu, działania lub postępowania, a Ty będziesz są związani rozstrzygnięciem jakiegokolwiek pozwu, powództwa lub postępowania w ten sposób bronionego lub jakiegokolwiek kompromisu lub ugody w ten sposób dokonanej. Środki zaradcze przewidziane w niniejszej Sekcji nie wykluczają i nie ograniczają żadnych innych środków, które mogą być dostępne dla Podmiotów lambdageeks na podstawie niniejszej Sekcji.

RÓŻNE

Brak wspólnego przedsięwzięcia

Zgadzasz się, że w wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania przez Ciebie z Witryny między Tobą a lambdageeks nie istnieje żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja.

Bez zrzeczenia się

Niewyegzekwowanie przez lambdageeks jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się lub ograniczenie prawa lambdageeksów do późniejszego egzekwowania i zmuszania do ścisłego przestrzegania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania.

Cesja

Żadne cedowanie, delegowanie lub inne przekazanie niniejszych Warunków użytkowania nie może zostać dokonane przez Ciebie (z mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody lambdageeks, która zostanie udzielona według własnego uznania. lambdageeks może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną inną stronę.

Statut ograniczeń

Wszelkie powództwa, jakie możesz mieć w związku z korzystaniem z Witryny, muszą zostać rozpoczęte w ciągu jednego roku od powstania roszczenia lub przyczyny powództwa; następnie wszelkie takie roszczenia zostaną na zawsze przedawnione, bez względu na jakiekolwiek sprzeczne przepisy.

Wiążąca umowa

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niewykonalne, będzie ono interpretowane jako odzwierciedlające pierwotną intencję stron zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostała część niniejszych Warunków użytkowania pozostanie w pełnej mocy i efekt.

Powiadomienia

Powiadomienia dla lambdageek na mocy niniejszych Warunków użytkowania będą wystarczające tylko wtedy, gdy zostaną przekazane na piśmie i przekazane za pośrednictwem głównej komercyjnej firmy kurierskiej szybkiej dostawy lub wysłane pocztą lub opłaconą z góry, listem poleconym lub listem poleconym, z potwierdzeniem odbioru, do lambdageek, przy czym zawiadomienia te obowiązują od daty faktycznego, potwierdzonego odbioru przez lambdageeków. Powiadomienia do Ciebie są uważane za skuteczne, jeśli zostaną wysłane na adres e-mail, faks, adres pocztowy lub inne podane przez Ciebie dane kontaktowe i są uznawane za skuteczne po otrzymaniu potwierdzenia lub jeden dzień po wysłaniu.

Całość umowy

O ile nie zostaniesz członkiem społeczności autorów lambdageeks, niniejsze Warunki użytkowania i Polityka prywatności zawierają całą umowę między Tobą a lambdageeks w odniesieniu do Witryny. Zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, między użytkownikiem a lambdageeks w odniesieniu do Witryny. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Drukowana wersja niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkie zawiadomienia przekazane w formie elektronicznej będą dopuszczalne w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych lub związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty i zapisy biznesowe pierwotnie generowane i utrzymywane w formie drukowanej. Wyraźnym życzeniem stron jest, aby niniejsze Warunki użytkowania i wszystkie powiązane dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim. Nagłówki i inne podpisy w niniejszych Warunkach użytkowania służą wyłącznie wygodzie i odniesienia i nie mogą być używane do interpretacji, interpretacji lub egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania. Te warunki niniejszych Warunków użytkowania, które przypisują zobowiązania stronom wykraczające poza okres niniejszych Warunków użytkowania, pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków użytkowania. Lambda Geeks znajduje się pod adresem:
Miłośnicy lambdy
Pratidhwani, lokal nr-07-0510,
Nowe Miasto, Rajarhat,
Kalkuta, Bengal Zachodni,
Indie, szpilka – 700161
+ 91-8106864654

Zapytania dotyczące niniejszej polityki należy kierować do: legal@lambdageeks.com

Przewiń do góry