13 Przykład środka utleniającego: Fakty, które powinieneś wiedzieć

Przykład środka utleniającego odnosi się do pierwiastków zredukowanych, które oddzielają elektrony od innych pierwiastków w reakcjach redoks. Opiszmy przykłady.

Przykłady środków utleniających są wymienione poniżej:

Pierwiastki halogenowe (Cl, Br, I, F)

Powinowactwo elektronowe odnosi się do chęci elementu do posiadania elektronów w pustej przestrzeni jego powłok walencyjnych. Elektroujemność pierwiastków odnosi się do chęci brania w sobie elektronów. Tendencja halogenów do przyciągania elektronów i tworzenia jonów halogenkowych jest głównym powodem, dla którego są one silnym środkiem utleniającym. 

Tlen (O2)

Tlen jest najskuteczniejszym przykładem środka utleniającego. Ten pierwiastek jest bardzo cenny w codziennym życiu ludzi. Działa jako utleniacz, redukując jednocześnie rdzę, wspierając ludzkie ciało w oddychaniu i ułatwiając żywym istotom oddychanie tlenowe. Jest uważany za utleniacz.

Nadtlenek wodoru (H2O2)

Nadtlenek wodoru jest środkiem utleniającym, ponieważ można go łatwo zredukować, aby przekształcić kwas karboksylowy w kwas nadtlenowy. Jednak nadtlenek wodoru jest tym samym rodzajem utleniacza co tlen, ale ma większą moc niż tlen. Ponieważ związek ten zawiera jeszcze jeden tlen, powoduje silne utlenianie niż normalna cząsteczka tlenu.

Nadmanganian potasu (KMnO4)

KMnO4 jest wiarygodnym przykładem silnego środka utleniającego. Stopień utlenienia metalu (Mn) wynosi +7, co zwykle jest wysokie. Ten metal powoduje tendencję do łatwiejszej utraty elektronów dla całego związku. W reakcjach chemicznych związek jest głównie redukowany do kwasu karboksylowego.

przykład środka utleniającego
KMnO4 jako przykład środka utleniającego z Wikipedia

Dichromian potasu (K2Cr2O7)

Dwuchromian potasu jest przykładem silnego środka utleniającego, ponieważ utlenia jony hydroksylowe i wiele innych związków. Przez większość czasu związek należy redukować w kwaśnych środowiskach. Generalnie jest stosowany w laboratoriach chemicznych do utleniania związków w celu wytworzenia aldehydów i kwasów karboksylowych.

Kwas azotowy (HNO3)

Stopień utlenienia azotu w kwasie azotowym wynosi +5. Fakt ten wskazuje, że związek jest wysoce zdolny do przyjmowania elektronów. Stan utlenienia azotu nie może przekraczać +5. Oscyluje w zakresie od -3 do +5. Wskazuje, że związek jest odpowiednim akceptorem elektronów niż donorem elektronów.

Dwutlenek węgla (CO2)

CO2 jest przykładem środka utleniającego. Naturalnie wydziela glukozę w obecności wody, co nazywa się reakcją fotosyntezy. Dzieje się tak w chlorofilu zawartym w liściach roślin zielonych. Dwutlenek węgla łatwo zyskuje elektrony i aktywuje proces utleniania w fotosyntezie.

Stężony kwas siarkowy (H2SO4)

Kwas siarkowy w postaci stężonej jest przykładem silnego środka utleniającego. Jest wysoce reaktywny, ale nie więcej niż kwas azotowy. H2SO4 to silny kwas Bronsteda. Ma tendencję do reagowania z amfoteryczną wodą bazową i wytwarza H3O+ jony. Jest to skuteczna właściwość środków utleniających.

Dwutlenek azotu (NO2)

Azot tlenek jest świetnym powszechnym przykładem środka utleniającego. Zauważono, że ten tlenek rozkłada się w obecności ciepła. Wydziela azot i tlen. Azot ma stopień utlenienia od +2 do +5. W reakcji z wodą NO2 łatwo daje HNO3, który jest również silnym środkiem utleniającym.

Woda (H2O)

Woda jest również uważana za przykład środka utleniającego. Chociaż ten amfiprotyczny związek jest bardziej niezawodny w przekazywaniu elektronów, w obecności silnego donora elektronów związek działa jako środek utleniający. Silny środek redukujący może wpływać na związek, aby zaakceptować elektron i utworzyć H3O+.

Miedź (Cu2+)

Cu2+ działa jako utleniacz w szczególnym przypadku reakcji redoks. Tylko jedna potencjalna reakcja redoks dowodzi, że miedź jest również dobrym środkiem utleniającym. W postaci tlenku miedzi metal angażuje się w reakcję gazowego wodoru. Gdy gazowy wodór tworzy wodę, miedź działa jako środek utleniający w reakcji.

Zwykła Sól (NaCl)

Regularnie używana sól jako najważniejszy materiał do gotowania jest również dobrym utleniaczem. NaCl redukuje się w obecności polarnego rozpuszczalnika, takiego jak woda. Związek łatwo wydziela zasadę, taką jak NaOH i kwas, taki jak kwas solny. Reduktorem są tutaj zarówno produkty reakcji NaCl, jak i wody.

przykład środka utleniającego
Zwykła sól jako utleniacz przykład z Wikipedia

Aceton (C3H6O)

Aceton jest przykładem organicznego środka utleniającego. Związek ten ulega redukcji w reakcji borohydratu sodu z acetonem. Zauważono, że jon wodorkowy działa jako skuteczny czynnik redukujący, oddając elektrony acetonowi, gdzie drugi węgiel zawiera dwa dodatnie ładunki, które mają impuls do elektronów.

Wnioski

Możemy stwierdzić, że wszystkie silne utleniacze są wystarczająco reaktywne w sposób naturalny. Występują one jako potencjalne składniki aktywne w reakcjach chemicznych i każdy z nich ma silną korzystną rolę w chemii, wzmacniając równowagę chemiczną w reakcjach redoks.

Przewiń do góry