29 Fakty na temat struktury i właściwości KOH Lewis: Dlaczego i jak?

Wodorotlenek potasu lub potaż żrący jest ugrupowaniem nieorganicznym. Jego masa molowa wynosi 56.11 g/mol. Podsumujmy szczegółowo strukturę KOH Lewisa i wszystkie fakty.

KOH jest prostą mocną zasadą wodorotlenku metalu alkalicznego. Jest to białe ciało stałe, które najczęściej występuje w postaci granulek lub płatków. Wodorotlenek potasu jest mocną zasadą, dlatego jest bardzo stabilny termicznie. KOH pochłaniają wilgoć z powietrza, dzięki swojej higroskopijności.

KOH skuteczniej przewodzi prąd w porównaniu z NaOH. Dlatego działa jak elektrolit. Omówmy kształt, hybrydyzację, kąt wiązania i wiele innych cech KOH.

Jak narysować strukturę KOH Lewisa?

Struktura Lewisa determinuje wiązanie międzycząsteczkowe w cząsteczce. Spróbujmy narysować strukturę Lewisa w następujący sposób.

Liczba elektronów walencyjnych

Cząsteczka KOH zawiera łącznie osiem elektronów walencyjnych. Spośród nich tlen ma 6 elektronów walencyjnych. potas i wodór mają po 1 elektron.

Tworzenie wiązania w KOH

 Wiemy, że potas jest metalem alkalicznym, który może oddawać elektrony, a wodorotlenek może przyjmować elektrony. Stąd potas tworzy wiązanie jonowe z jonami wodorotlenowymi.

Struktura Lewisa KOH

Tworząc strukturę Lewisa, potas KOH ma 1 ładunek dodatni. Tlen i wodór dzielą swoje elektrony i uzupełniają swój oktet.

struktura koh lewis
Struktura Lewisa KOH

Rezonans struktury KOH Lewis

Rezonans reprezentuje delokalizację elektronów wokół podwójnego wiązania obecnego w cząsteczce. Zobaczmy rezonans w KOH poniżej.

KOH nie ulega rezonansowi. Ponieważ jest to związek jonowy utworzony przez jony naładowane dodatnio i ujemnie. Nie ma w nich żadnego podwójnego wiązania do delokalizacji.

Kształt struktury KOH Lewis

Kształt dowolnej cząsteczki można określić zgodnie z teorią VSEPR. Poznajmy kształt KOH.

Podróż Ruta de la Plata w liczbach Struktura Lewisa kształt KOH jest liniowy. Ponieważ podlega sp3 hybrydyzacja. Te cząsteczki, które mają orbitale hybrydowe 1 s i 3 p, wykazują hybrydyzację sp3. Cząsteczka KOH ma orbitale 1s i 3p, wszystkie są połączone i tworzą 4 zhybrydyzowane orbitale. Tutaj wszystkie trzy atomy są umieszczone w linii światła gwiazd.

Opłata formalna struktury KOH Lewisa

Ładunki formalne dowolnej cząsteczki można obliczyć na podstawie liczby elektronów wiążących, niewiążących i elektronów walencyjnych. Dowiedzmy się formalnego zarzutu.

Ładunek formalny w cząsteczce KOH wynosi = liczba elektronów walencyjnych (V) – liczba elektronów niewiążących (N) – liczba elektronów wiążących B/2

  • Ładunek formalny K w cząsteczce KOH = 1-0-1 = 0
  • Ładunki formalne O w cząsteczce KOH = 6- 3- 3 = 0
  • Ładunki formalne H w cząsteczce KOH = 1-0-1 = 0
  • Dlatego w cząsteczce KOH atom potasu, tlenu i wodoru ma zerowe ładunki formalne.

Kąt struktury KOH Lewisa

Kąt struktury Lewisa to kąt, jaki tworzą atomy obecne w cząsteczce. Obliczmy postać kąta przez cząsteczkę KOH.

Kąt struktury Lewisa cząsteczki KOH wynosi 180 o. Ponieważ ta cząsteczka ma geometrię liniową. Wszystkie atomy są umieszczone w linii prostej, dlatego tworzą kąt liniowy.

Reguła oktetu struktury KOH Lewisa

Zgodnie z regułą Okteta każdy atom ma 8 elektronów w swojej powłoce walencyjnej podczas tworzenia wiązania. Ustalmy, czy KOH jest zgodne z regułą oktetu.

Struktura KOH Lewisa wymaga 8 elektronów walencyjnych, aby spełnić ich regułę oktetu. Atom potasu ma 1 elektron walencyjny, tlen ma 6 elektronów walencyjnych, a atom wodoru ma 1 elektron walencyjny. Dlatego tlen potrzebuje 2 elektronów, aby ukończyć swój oktet.

Potas przekazuje jeden elektron walencyjny do atomu tlenu i wodoru. Dzieli również swój jeden elektron walencyjny z atomem tlenu. Oddając 1 elektron potas uzupełnia swój oktet. Również przyjmując 2 elektrony tlenu uzupełnia swój oktet. A wodór dzieli 1 elektron, aby zakończyć swój duplikat i staje się stabilny.

Samotne pary struktury KOH Lewis

Samotna para elektronów nie tworzy żadnego wiązania między atomami. Znajdźmy samotne pary w cząsteczce KOH.

KOH Struktura Lewisa ma trzy samotne pary. Które są obecne na atomie tlenu i nie uczestniczą w tworzeniu wiązań.

Elektrony walencyjne KOH

Elektrony walencyjne znajdują się na najbardziej zewnętrznej orbicie atomów obecnych w cząsteczce. Są bardziej reaktywne i tworzą więzi. Omówmy elektrony walencyjne.

KOH Struktura Lewisa ma w sumie 8 elektronów walencyjnych. Spośród nich potas ma 1 elektron walencyjny, tlen ma 6 elektronów walencyjnych, a wodór ma 1 elektron walencyjny. Dlatego KOH ma łącznie 1+6+1 = 8 elektronów walencyjnych.

Hybrydyzacja KOH

Hybrydyzacja to proces, w którym mieszanie orbitali atomowych atomów tworzy orbital hybrydowy. Określmy hybrydyzację KOH.

KOH Struktura Lewisa nie ulega hybrydyzacji. Ponieważ jest to związek jonowy. Nie ma więc mieszania orbitali atomowych i tworzenia stabilnego orbitalu hybrydowego. To mieszanie orbitali zachodzi tylko w związku kowalencyjnym. A związek jonowy nie ulega hybrydyzacji.

Czy KOH to kwas czy zasada?

Kwasowość i zasadowość każdej cząsteczki zależy od jej akceptacji i oddawania jonów H+. Porozmawiajmy o tym, czy KOH jest zasadowy czy kwaśny.  

KOH to podstawa. Podstawowy charakter jest również określany przez pomiar pH roztworu. Dlatego pH roztworu KOH wynosi od 10 do 13, stąd. ma charakter podstawowy. KOH oddają jony H+ innym i tworzą jony wodorotlenkowe.

Dlaczego KOH jest podstawowym?

KOH jest zasadowy po rozpuszczeniu w roztworze wodnym. Dysocjuje na jony, które są jonami K+ i OH-. Cząsteczka przekazuje proton drugiemu atomowi, wtedy ten atom donora ma charakter zasadowy. Który może przekazać parę elektronów innemu związkowi. Wykazuje pH 10-13.

Czy KOH jest elektrolitem?

Elektrolit jest substancją po rozpuszczeniu w wodzie dysocjuje na kationy i aniony. Który przewodzi prąd. Zobaczmy, czy KOH jest elektrolitem.

KOH działa jak elektrolit. Ponieważ w roztworze wodnym dysocjuje na jony, gdy rozpuszcza się w wodzie dysocjuje na kation K+ i anion OH –. Te jony przenoszą energię elektryczną. Również wodny roztwór KOH przewodzi prąd.

Czy KOH jest silnym elektrolitem?

Silny elektrolit to substancja rozpuszczona lub roztwór, który całkowicie dysocjuje na jony. Które przenoszą elektryczność za pomocą tych jonów.

KOH jest silnym elektrolitem dzięki dysocjacji na silne jony. Które przenoszą energię elektryczną z jej wodnego roztworu. Przewodność tych jonów K+ i OH- jest również wysoka. Co więcej, dysocjacja jonów będzie bardziej przyciągać między nimi .

Czy KOH to sól?

Sól jest substancją, która powstaje w wyniku reakcji kationów i anionów. Dowiedzmy się więc, czy KOH to sól.

KOH działają jak sól. Bo gdy kation K+ reaguje z anionem OH – tworzy się sól KOH. Sól jest substancją obojętną powstałą w wyniku reakcji kationu i anionu.

Czy KOH rozpuszcza się w wodzie?

Prawie wszystkie sole są całkowicie rozpuszczone w wodzie i dysocjują na kation i aniony. Sprawdźmy rozpuszczalność KOH w wodzie.

KOH jest rozpuszczalny w wodzie. Gdy rozpuszcza się w wodzie, dysocjuje na jony K+ i OH-. Ponieważ jest solą jonową, po rozpuszczeniu w wodzie z łatwością rozerwie wiązanie obecne w cząsteczce. I dysocjuje na jony.

Wszystkie sole nie są całkowicie rozpuszczone w wodzie, ponieważ mają większą entalpię hydratacji. Dlatego wymaga więcej energii, aby zerwać wiązania obecne w cząsteczce. Dlatego nie można go łatwo przekształcić w jony.

Czy KOH jest higroskopijny?

Higroskopijny oznacza, że ​​cząsteczka ma tendencję do wchłaniania lub adsorpcji wody z pobliskiego środowiska. Porozmawiajmy o tym, czy KOH jest higroskopijny, czy nie.

KOH jest wysoce higroskopijny. Ponieważ może wchłaniać wodę z otoczenia w normalnej temperaturze pokojowej.

Dlaczego i jak KOH jest higroskopijny?

KOH jest higroskopijny. Pochłania cząsteczki wody z otoczenia i rozpoczyna dysocjację na jony. Stąd w kontakcie z powietrzem reaguje z wilgocią obecną w środowisku, a cząsteczki wody adsorbują na KOH. Dlatego zwykle unikaj kontaktu KOH ze środowiskiem.

Czy KOH rozpływa się?

Rozpływający się oznacza zdolność ciała stałego do przekształcania się w ciecz w kontakcie z powietrzem. Zobaczmy, czy KOH rozpływa się, czy nie.

KOH rozpływa się, ponieważ jest stały i może przekształcić się w ciecz. Ta konwersja zachodzi, gdy prężność pary cząsteczki jest mniejsza niż ciśnienie cząstkowe wody w powietrzu. Prężność pary KOH jest mniejsza niż ciśnienie cząstkowe wody w powietrzu.

Czy KOH jest stały czy wodny?

Solid to ściśle upakowana struktura o stałej objętości i kształcie. Natomiast roztwór wodny powstaje, gdy ciało stałe rozpuszcza się w wodzie, a następnie dysocjuje na jon OH-.

KOH jest w postaci stałej o stałej objętości i kształcie. Ale kiedy rozpuszcza się w wodzie, dysocjuje na jony OH- lub K+. Dlatego KOH działa zarówno jako roztwór stały, jak i wodny.

Czy KOH jest jonowy czy kowalencyjny?

Substancje jonowe po rozpuszczeniu w wodzie dysocjują na kation i anion. Podczas gdy związek kowalencyjny zawiera silne wiązanie międzycząsteczkowe. Zobaczmy naturę KOH.

KOH to związek jonowy. Ponieważ dysocjuje na kation i aniony. Atomy w KOH nie mogą mieć silnego wiązania międzycząsteczkowego. KOH po rozpuszczeniu w wodzie tworzy swój wodny roztwór. Dysocjuje na kation K+ i aniony OH-.

Czy KOH jest żrący?

Substancje żrące to substancje, które nieodwracalnie wpływają na inne substancje. Co może wpłynąć na reakcję chemiczną. Dowiedzmy się, czy KOH jest żrący, czy nie.

KOH jest bardzo żrący w naturze. Nieodwracalnie wpływa na inne substancje w reakcji chemicznej. Ogólnie rzecz biorąc, pojęcie korozji dotyczy efektu spowodowanego przez chemikalia w kontakcie z żywymi tkankami.

Czy KOH przewodzi?

Substancje przewodzące mają zdolność przenoszenia ciepła i elektryczności. Gdy te substancje znajdują się w roztworze wodnym. Obliczmy przewodnictwo KOH.

 KOH ma charakter przewodzący. Ponieważ w roztworze wodnym KOH dysocjuje na swoje aniony OH- i kation K+. Oba jony mają zdolność przenoszenia elektryczności.

Czy KOH jest egzotermiczny czy endotermiczny?

W reakcji egzotermicznej substancje uwalniały energię w postaci ciepła. Podczas gdy reakcje endotermiczne pochłaniają energię. Omówmy naturę KOH.

KOH ma charakter egzotermiczny. Gdy potas reaguje z wodą, tworzy w tej reakcji KOH, uwalniając energię w postaci ciepła. Ze względu na egzotermiczny charakter potasu uwalnia energię. KOH nie może pochłaniać ciepła. 

Czy KOH jest nukleofilem?

Nukleofil ma zdolność oddawania elektronów i ma na sobie ładunek ujemny. Ustalmy, czy KOH jest nukleofilem, czy nie.

KOH nazywa się nukleofilem gdy dysocjuje na jony OH-, ten jon wodorotlenkowy ma tendencję do oddawania elektronów elektrofilowi. Dlatego działaj jak nukleofil z ładunkiem ujemnym na sobie.

Czy KOH monoprotyczny jest diprotyczny czy triprotyczny?

Gdy po całkowitej jonizacji powstaje tylko jeden jon OH-, nazywa się to zasadami monoprotycznymi. Jeśli dwa, to jest diprotyczne. Jeśli trzy, to jest trójstronny. Dowiedzmy się o KOH.

KOH jest zasadą monoprotyczną. Wodny roztwór KOH dysocjuje na jon One OH – i jon K+. Tworzy tylko jeden jon OH-.

Czy KOH jest bardziej zasadowy niż NaOH?

Podstawowa natura ma tendencję do nadawania par elektronów i ich polaryzowalności. Porozmawiajmy, kto jest bardziej podstawowym KOH lub NaOH.

KOH jest bardziej zasadowy niż NaOH. Ze względu na duże atomy i dużą polaryzowalność KOH łatwo oddaje parę elektronów. Natomiast ze względu na małe rozmiary NaOH potrzeba trochę czasu na jonizację. KOH dysocjuje na K+ i OH - Jony.

Czy KOH jest neutralny?

O każdej substancji mówi się, że jest neutralna, jeśli nie jest ani kwaśna, ani zasadowa, co oznacza, że ​​wykazuje pH 7. Daj nam znać naturę KOH.

KOH nie jest neutralny, raczej zasadowy. Ponieważ ma zdolność przyjmowania jonów wodorowych lub oddawania pary elektronów. Ma bardzo zasadowy charakter, ponieważ wykazuje pH w zakresie od 10 do 13.

Czy KOH jest utleniaczem?

Utleniacze to substancje, które przyjmują elektrony. Środki te usuwają co najmniej jeden elektron z innej substancji. Określmy naturę KOH.

KOH nie jest Środek utleniający ponieważ nie może przyjąć elektronów. Dysocjuje tylko na jony. Jest to więc związek jonowy.

Czy KOH jest organiczny czy nieorganiczny?

Związki organiczne składają się z O, H i węgla. Natomiast związek nieorganiczny w większości nie zawiera węgla. Sprawdźmy, czy KOH jest organiczny czy nieorganiczny.

KOH ma charakter nieorganiczny, głównie białe ciało stałe. Nie zawiera węgla, nie ma też żadnego wiązania CH.

Czy KOH jest polarny czy niepolarny?

Rozpuszczalnik polarny ma częściowe ładunki dodatnie i ujemne. Podczas gdy rozpuszczalnik niepolarny nie ma żadnych ładunków. Zobaczmy, czy KOH jest polarny czy niepolarny.

KOH ma charakter polarny. Ponieważ dysocjuje na K+ i OH – jon, który ma częściowy ładunek dodatni i ujemny .

Czy KOH jest odczynnikiem?

Odczynniki to mieszaniny lub roztwory, które mogą zainicjować reakcję chemiczną. Dowiedzmy się, czy KOH jest odczynnikiem.

KOH działa jako odczynnik stosowany w reakcji dehydrohalogenacji. W tej reakcji KOH działa jako odczynnik inicjujący reakcję chemiczną poprzez zastąpienie jonu wodorotlenowego halogenem.

Wnioski

W powyższym artykule omówiliśmy ważne fakty KOH . Niektóre z tych fakty to Lewis Struktura. Pokazuje hybrydyzację sp3 z geometrią liniową i 1800 kąt wiązania, ma 8 elektronów walencyjnych, z zerowym ładunkiem formalnym, naturą KOH, stanem KOH itp.

Przewiń do góry