Struktura Lewisa HBro, charakterystyka: 51 szybkich faktów


HBrO to Oksokwasy halogenu o masie molowej 96.9113 g/mol. Omówmy poniżej kilka faktów dotyczących struktury HBrO Lewisa.

HBrO (kwas podbromowy) jest z natury niestabilny. Centralny atom tlenu mający wokół siebie dwie samotne pary elektronów, tworzące wygiętą cząsteczkę. Przechodzą sp3 hybrydyzacja z kątem wiązania 105.0˚

Kwas podbromowy częściowo dysocjuje w wodzie, co daje anion podbromowy (BrO-) i kation wodorowy (H+). Omówmy poniżej kształt, kąt, hybrydyzację, samotne pary HBrO i inne fakty.

Jak narysować strukturę HBrO Lewisa?

HBrO Struktura Lewisa składa się z atomu H, Br i O z pojedynczym wiązaniem między tymi trzema atomami. Procedura rysowania Struktura Lewisa wyjaśniono poniżej:

Krok 1: Policz elektrony walencyjne

Łącznie 14 elektronów jest dostępnych w najbardziej zewnętrznej powłoce HBrO Struktura Lewisa. Musimy więc policzyć elektrony walencyjne dla poszczególnych atomów, a następnie dodać je do siebie. Elektrony walencyjne obecne w strukturze HBrO Lewis to 1+7+6=14.

Krok 2: Znajdź centralny atom cząsteczki.

Aby zidentyfikować centralny atom w cząsteczce, musi on mieć najbardziej elektrododatni charakter i największą liczbę najbardziej zewnętrznych elektronów. Tlen jest uważany za centralny atom ze względu na swoją właściwość oktetu, której brakuje w atomie bromu.

Krok 3: Przedstawienie wiązania między atomami

Dodaj 2 elektrony pomiędzy atomami O i H oraz pomiędzy atomem O i atomem Br. Dzięki temu wiązania znajdują się między każdym atomem w cząsteczce HBrO.

Krok 4: Rozkład pozostałych niezwiązanych elektronów wśród atomów HBrO.

Atom Br zajmuje sześć elektronów, aby uzupełnić oktet, z elektronów niezwiązanych i dwa elektrony z pojedynczego wiązania utworzonego z tlenem. Pozostałe 4 niezwiązane elektrony pozostają na centralnym atomie tlenu.

Rezonans struktury HBrO Lewisa:

Wielokrotna struktura Lewisa opisuje delokalizację elektronu w cząsteczce, która nazywa się strukturą rezonansową. Omówmy strukturę rezonansową HBrO.

Nie ma rezonans struktura dla HBrO Lewis Struktura. Atomy Br i O mają pełną konfigurację oktetu. Dlatego nie może zdobyć jeszcze jednego elektronu. Więc nie możemy narysuj strukturę rezonansową dla HBrO Lewis Struktura.

Kształt struktury HBrO Lewis:

Kształt określony przez orientację par elektronów wokół atomu. Omówmy kształt cząsteczki HBrO.

Struktura Lewisa kwasu HBrO ma wygięty kształt. Wynika to z teorii VSEPR AX2E2 wzór ogólny, w którym centralny atom reprezentowany przez A, atomy związane przez X i pojedyncze pary elektronów na centralnym atomie przez E. Ze względu na obecność odpychania pomiędzy samotną parą-samotną parą elektronów ma on wygięty kształt.

Opłata formalna struktury HBrO Lewisa:

Ładunek formalny jest zdefiniowany przez ładunek przypisany do atomu, w którym pomiędzy atomami istnieją równo podzielone elektrony. Całkowity, formalny ładunek HBrO wynosi 0. Poniższe równanie pokazuje definicję

Opłata formalna = [Nie. elektronów skrajnych w stanie swobodnym]-{[Nr. pojedynczych par elektronów] + 1/2[całkowita liczba elektronów wiążących]}

Dlatego formalny ładunek HBrO

 • Oxygen= 6-{4+1/2(4)= 0
 • Bromine =7-{6+1/2(2)=0
 • Hydrogen =1-{0+1/2(2)}=0
 • Dlatego całkowity ładunek formalny tej cząsteczki wynosi zero.

Kąt struktury HBrO Lewisa:

Każda cząsteczka ma swój własny kąt wiązania pomiędzy centralnymi i otaczającymi atomami, dla właściwej orientacji układu. Omówmy pokrótce kąt wiązania HBrO.

Kąt wiązania między atomem wodoru, tlenu i bromu wynosi 105.0˚. Spadek kąta wiązania z powodu obecności pojedynczej pary elektronów w centralnym atomie tlenu.

HBrO struktura Lewisa Reguła oktetu:

Aby osiągnąć stabilność, każdy atom w cząsteczce zyskuje lub traci elektrony w swojej zewnętrznej powłoce, aby spełnić swoją konfigurację elektronową oktetu. Omówmy pokrótce zasadę oktetu HBrO.

HBrO Struktura Lewisa spełniają regułę oktetu. Sześć niezwiązanych elektronów i dwa związane elektrony sprawiają, że atom Br uzupełnia swój oktet. Centralny atom O zawiera cztery samotne pary elektronów, a cztery elektrony wiążące tworzą oktet. Atom H ma 2 elektrony, które powstają przez dzielenie pary wiązań z atomem O.

Struktura HBrO Lewis Samotna para:

Elektrony z samotnych par to elektrony, które nie będą uczestniczyć w tworzeniu wiązań. Porozmawiajmy o samotnej parze elektronów obecnej w cząsteczce HBrO.

Centralny atom tlenu ma obecność dwóch samotnych par elektronów. Atom bromu ma w sumie trzy samotne pary elektronów i nie ma samotnej pary elektronów w atomach wodoru.

Elektron walencyjny HBrO:

Elektron obecny w zewnętrznej powłoce pierwiastka determinuje wartościowość atomu. Szczegóły elektronów walencyjnych, jak pokazano poniżej,

 • Wodór: Na jego zewnętrznej powłoce istnieje tylko jeden elektron
 • Tlen: Jego konfiguracja elektroniczna to 2s2 2p4 stąd sześć elektronów istnieje w jego zewnętrznej powłoce.
 • Brom: Skrajne elektrony obecne w atomie Br to 7
 • Całkowita liczba elektronów walencyjnych HBrO wynosi 1+6+7=14.

Hybrydyzacja HBrO:

Mieszanie dwóch orbitali atomowych powodujące powstanie nowych orbitali zhybrydyzowanych określa się jako hybrydyzację. Omówmy teraz hybrydyzację w HBrO.

Kwas HBrO ma sp3 hybrydyzacja. Centralny atom O ma dwa wiązania z atomami H i Br i ma dwie wolne pary par elektronów na centralnym atomie O. Dlatego O ma dwa wiązania i dwie samotne pary tworzące cztery obszary bogate w elektrony.

Rozpuszczalność HBrO:

Duża ilość substancji rozpuszczonej jest rozpuszczona w konkretnym rozpuszczalniku, nazywana jest rozpuszczalnością. Poniżej znajduje się lista rozpuszczalników, w których rozpuszczalny jest HBrO,

 • Kwas podbromowy jest rozpuszczalny w stężonym kwasie siarkowym
 • Jest Słabo rozpuszczalny w wodzie

Czy HBrO jest rozpuszczalny w wodzie?

Jeśli związek jest rozpuszczalny w cząsteczce wody, oznacza to maksymalną ilość rozpuszczonej w nim substancji rozpuszczonej. Omówmy szczegółowo rozpuszczalność kwasu podbromowego.

HBrO jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Jest słaby kwas w naturze. Słabe kwasy to te kwasy, które częściowo dysocjują w roztworze wodnym. Dlatego też, gdy HBrO jest rozpuszczony w wodzie, jego substancje rozpuszczone częściowo dysocjują na anion podbrominowy BrO- i H+ kation.

Dlaczego HBrO jest słabo rozpuszczalny w wodzie?

Kwas podbromowy jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Stała dysocjacji kwasu mierzy siłę kwasu w roztworze. W HBrO wynosi on 8.65. Stąd przy pH 7 substancje rozpuszczone są częściowo zdysocjowane w wodzie.

Czy HBrO jest elektrolitem?

Elektrolity to substancja przewodząca prąd elektryczny w wyniku dysocjacji na dodatnio i ujemnie naładowane cząstki zwane jonami. Omówmy poniżej.

HBrO jest elektrolitem. Przewodzenie elektryczności wynika z obecności naładowanej cząstki. HBrO dysocjuje na jony naładowane dodatnio i ujemnie po rozpuszczeniu w roztworze wodnym.

Jak HBrO jest elektrolitem?

HBrO jest elektrolitem. Ponieważ gdy do wody dodaje się kwas podbromowy, to substancje rozpuszczone nie rozpuszczają się w niej całkowicie. Ale substancje rozpuszczone częściowo rozpuszczają się w jony, a mianowicie Bracie- i H+ kation kiedy są umieszczane w rozpuszczalnikach. Ze względu na obecność jonów są to elektrolity.

Czy HBrO jest silnym elektrolitem?

Substancje rozpuszczone całkowicie zdysocjowane w roztworze wodnym nazywane są mocnymi elektrolitami. HBrO podlega słabym elektrolitom. Omówmy przyczynę tego.

HBrO jest słabym elektrolitem. Cząsteczki HBrO częściowo dysocjują w roztworze wodnym. Dlatego nie jest uważany za mocne elektrolity.

W jaki sposób HBrO nie jest mocnym elektrolitem?

Kwas podbromowy nie jest silnym elektrolitem. Ale są klasyfikowane jako słabe elektrolity. Po dodaniu HBrO do wody, substancje rozpuszczone tej cząsteczki są częściowo dysocjowane na podbromit i kation wodoru. Dlatego są słabymi elektrolitami.

Czy HBrO jest kwaśny czy zasadowy?

Kwas to substancja, która jest w stanie oddać swój proton, podczas gdy zasada to ta, która przyjmuje proton z kwasu. porozmawiajmy o tym.

HBrO jest związkiem kwasowym. W HBrO stwierdzono, że stała dysocjacji kwasu jest większa od zera, dlatego jest klasyfikowana jako słaby kwas.

Dlaczego HBrO jest z natury słabym kwasem?

Kwas podobromowy jest słabym kwasem. Ponieważ kwasowa stała dysocjacji HBrO wynosi 2.5×10-9 co jest bardzo niskie. Dlatego HBrO jest uważany za słabe kwasy.

Czy kwas poliprotonowy HBrO?

Obecność więcej niż jednego atomu wodoru sprawia, że ​​cząsteczka kwasu poliprotonowego. wyjaśnijmy, dlaczego HBrO nie jest kwasem poliprotonowym.

HBrO nie jest kwasem poliprotonowym, a raczej kwasem monoprotonowym. W HBrO zawiera tylko jeden jon wodorowy tworzący cząsteczkę kwasu monoprotonowego.

Czy HBrO jest kwasem arrheniusa?

Kwasy Arrheniusa to te, które zawierają związki wodoru i dysocjują w wodzie tworząc jon wodoru (H+). Zbadajmy to.

HBrO jest kwasem arreheniusa. Zawiera atom wodoru i daje H+ jon o dysocjacji w roztworze wodnym.

Jak HBrO jest kwasem arrheniusa?

HBrO to kwas Arrheniusa. Po dodaniu do wody dysocjuje na anion podbromowy (BrO-) i H+ kation. Stężenie H+ jony są zwiększane przez tworzenie jonów hydroniowych. Dlatego HBrO jest kwasem Arrheniusa.

Czy HBrO jest polarny czy niepolarny?

Cząsteczka, która jest uważana za polarną, jeśli ma częściowy ładunek dodatni i ujemny, który tworzy biegun elektryczny. Porozmawiajmy o polaryzacji cząsteczki.

Cząsteczka HBrO ma charakter polarny. Stwierdzono, że różnica elektroujemna między atomem w cząsteczce HBrO jest większa niż 0.4 który jest uważany za cząsteczkę polarną.

Dlaczego HBrO jest polarny?

Cząsteczka HBrO jest polarna, ponieważ różnica między elektroujemnymi atomami H i O wynosi 1.24. Stwierdzono również, że atom Br i O ma wartość 0.48, co jest większe niż 0.4. HBrO tworzy dipol tworząc częściowy ładunek ujemny i częściowy ładunek dodatni odpowiednio na centralnych atomach O i atomach H-Br.

Czy HBrO jest liniowe?

Liniowy kształt znajduje się w cząsteczce, jeśli kąt wiązania między dwoma atomami wynosi 180˚. Porozmawiajmy o tym.

HBrO nie ma liniowego kształtu. Ma wygięty kształt ze względu na obecność samotnych par elektronów na centralnym atomie tlenu.

Dlaczego HBrO nie ma liniowego kształtu?

Kwas podbromowy nie ma liniowego kształtu z powodu obecność samotnych par elektronów na centralnym atomie O. Odpychanie pomiędzy samotnymi parami-samotnymi parami elektronów powoduje, że molekuła zmienia swój kształt na liniowy, aby zgiąć się.

Czy HBrO jest paramagnetyczny czy diamagnetyczny?

Substancje paramagnetyczne są lekko przyciągane przez pole magnetyczne i nie zachowują właściwości magnetycznych po usunięciu pola zewnętrznego.

HBrO ma charakter paramagnetyczny. Zawiera niesparowane elektrony, które są obecne w centralnym atomie tlenu.

Dlaczego HBrO jest paramagnetyczny?

Kwas podobromowy ma charakter paramagnetyczny. Ponieważ zawiera w sumie dwa niesparowane elektrony obecne w centralnym atomie tlenu.

Temperatura wrzenia HBrO:

W określonej temperaturze cząsteczka przekształca ciecz w stan pary. W tej temperaturze ciśnienie wywierane przez otoczenie jest równe parom w stanie ciekłym.

Temperatura wrzenia HBrO między 20 a 25° Celsjusza. W tej temperaturze HBrO przekształca stan ciekły w stan pary.

W jaki sposób HBrO ma wysoką temperaturę wrzenia w porównaniu do HClO?

HBrO ma wysoką temperaturę wrzenia w porównaniu do HClO. W układzie okresowym, wraz ze wzrostem liczby elektronów, co z kolei zwiększa się promień atomu, tym samym wzrasta również temperatura wrzenia, co jest również skutkiem chwilowych dipoli i sił dyspersyjnych.

Cząsteczki HBrO są silnie związane poprzez wiązania wodorowe, a także mają większą siłę dyspersji, co skutkuje wysoką temperaturą wrzenia w porównaniu z HClO.

Kąt wiązania HBrO:

Kąt wiązania związku jest określony przez kształt i obecność elektronu z samotnej pary na centralnym atomie.  Zbadajmy to.

Kąt wiązania kwasu podbromowego wynosi 105.0 stopni ze względu na wygięty kształt cząsteczki.

Jak HBrO ma kąt wiązania 105.0˚?

Kąt wiązania HBrO wynosi 105.0˚, ponieważ centralny atom tlenu jest otoczony przez dwie wolne pary elektronów.

Czy HBrO jest diprotyczne?

Kwas, który oddaje dwa jony wodorowe w roztworze wodnym, nazywa się diprotycznym. Wyjaśnijmy przyczynę tego.

HBrO nie jest diprotyczny. Nie zawiera dwóch jonów wodorowych, dlatego nie oddaje dwóch jonów wodorowych w roztworze wodnym.

Czemu HBrO nie jest diprotyczny?

HBrO ma charakter monoprotyczny, ponieważ ta cząsteczka uwalnia tylko jeden H+ jon w roztworze wodnym.

Czy HBrO jest jonowy czy kowalencyjny?

Całkowite przeniesienie elektronów odbywa się w związku jonowym, natomiast jeśli elektrony są dzielone między atomami, nazywany jest związkiem kowalencyjnym. Porozmawiajmy o tym.

HBrO ma charakter kowalencyjny. Współdzielenie wiążącej pary elektronów odbywa się w kwasie podbromowym i nie może łatwo jonizować.

Dlaczego HBrO jest kowalencyjne?

Wiązanie kowalencyjne HBrO to silne wiązanie, które nie pęka łatwo. Wzajemne współdzielenie elektronów odbywa się w obrębie atomów wodoru i tlenu (HO) oraz atomów tlenu i bromu (O-Br).

Czy HBrO jest amfiprotyczne?

Substancja, która przyjmuje lub przekazuje H+ jest określany jako amfiprotyczny. Omówmy szczegółowo.

HBrO nie działa amfiprotycznie. HBrO działa jak jedyny kwas, oddając proton w celu wytworzenia jego sprzężonej zasady. Ale nie może działać jako baza.

Jak HBrO nie jest środkiem amfiprotycznym?

HBrO nie jest środkiem amfiprotycznym. Działa tylko jako kwas Bronsteda Lowry'ego, który może przekazać tylko jeden proton, tworząc anion podbrominowy będący sprzężoną zasadą.

 •       HBrO → H+ + BrO-
 • Kwas → Proton + zasada koniugatu

Czy HBrO jest binarny czy trójskładnikowy?

Kwasy binarne to kwasy, które zawierają dwa atomy, podczas gdy kwasy trójskładnikowe to kwasy, które zawierają trzy atomy. Wyjaśnijmy to.

HBrO to trójskładnikowy kwas, który zawiera trzy atomy, a mianowicie wodór, brom i tlen.

Jak HBrO jest kwasem trójskładnikowym?

HBrO jest kwasem trójskładnikowym zawiera aniony wieloatomowe, ponieważ zawiera trzy różne pierwiastki, w każdym przypadku tlen jest częścią anionu wieloatomowego, wodór i brom.

Czy HBrO jest zrównoważone?

Równanie zrównoważone to takie równania, które zawierają taką samą liczbę atomów, jak po stronie reagenta i produktu. Porozmawiajmy o tym.

Tak HBrO jest zrównoważone. W reakcji tworzenia cząsteczki HBrO po stronie substratu i produktu występuje taka sama liczba atomów.

Dlaczego zbilansowane HBrO?

HBrO to zrównoważone równanie. Gdy brom jest rozpatrywany w roztworze wodnym, powstaje kwas podbromowy i kwas bromowodorowy. Poniższa reakcja pokazuje tworzenie kwasu podbromowego. W tej reakcji ta sama liczba atomów jest obecna zarówno po stronie reagenta, jak i produktu.

Powstawanie reakcji HBrO
Powstawanie reakcji HBrO

Czy HBrO przewodzi?

Przewodnictwo to zdolność cząsteczki do umożliwienia przenoszenia elektronów przez nią. To zależy od obecności jonów. Porozmawiajmy o tym.

HBrO przewodzi w roztworze wodnym. HBrO działa jak przewodnik, przepuszczając elektryczność w wyniku tworzenia się jonów i ich zachowania elektrolitycznego.

Jak HBrO przewodzi?

HBrO przewodzi. Dlatego przewodzący charakter cząsteczki HBrO wynika z tworzenia dwóch jonów, a mianowicie H+ i BrO- jony w roztworze wodnym. Przepuszczając elektryczność w wyniku tworzenia się jonów i ich elektrolityczne zachowanie, HBrO działa jak przewodnik.

Czy zasada koniugatu HBrO jest zasadą?

Baza sprzężona to taka, która jest w stanie przyjąć proton. Rozwińmy to.

HBrO nie jest sprzężoną zasadą. Oddaje swój proton w swoim wodnym roztworze, może wytworzyć sprzężoną zasadę.

W jaki sposób HBrO nie jest sprzężoną zasadą?

HBrO nie jest sprzężoną zasadą. W roztworze wodnym HBrO oddają tylko jeden proton, tworząc H+ oraz anion podbrominowy, który jest sprzężoną zasadą.

 •  HBrO → H+ + BrO-
 • Kwas → Proton + zasada koniugatu

Czy HBrO jest żrący?

Substancja mająca tendencję do powodowania korozji określana jest jako substancja żrąca. Wyjaśniono to poniżej.

HBrO ma charakter żrący. Korodujący charakter Cząsteczka HBrO jest spowodowana obecnością wysoce reaktywnego atomu bromu.

Dlaczego HBrO jest żrący?

Brom jest niebezpieczną substancją, która jest obecna w HBrO, ze względu na swoje właściwości chemiczne, stanowi problem dla zdrowia ludzkiego i innych materiałów.

Czy HBrO jest skoncentrowany?

Jeśli roztwór ma większe stężenie H+ jonów w wodzie, wówczas roztwór nazywamy roztworem stężonym. Wyjaśnijmy to.

HBrO jest mniej stężonym kwasem. Te cząsteczki mają mniejszą ilość protonu w roztworze wodnym.

Dlaczego HBrO jest mniej stężonym kwasem?

HBrO jest mniej stężonym kwasem bo kwasowa stała dysocjacji HBrO wynosi 8.65. Gdy kwas HBrO zmieszany z wodą, jony częściowo dysocjują w wodę jako H+ i BrO- jony. Stąd mniejsza produkcja H+ jony w wodzie.

Czy HBrO jest stałym płynem czy gazem?

Materia istnieje w trzech formach: stałej, ciekłej i gazowej. Rozwińmy to.

HBrO występuje w cieczy. Cząsteczki HBrO są utrzymywane razem przez międzycząsteczkowe wiązania wodorowe.

Dlaczego HBrO istnieje w cieczy?

HBrO występuje w postaci płynnej. Dlatego cząsteczki są utrzymywane razem przez międzycząsteczkowe wiązania wodorowe istnieje pomiędzy atomami wodoru jednej cząsteczki HBrO z elektroujemnym atomem innej cząsteczki HBrO.

Czy HBrO jest higroskopijny?

Substancja higroskopijna, która może pochłaniać wilgoć z powietrza lub atmosfery. Porozmawiajmy o tym.

Kwas podbromowy nie ma charakteru higroskopijnego. Nie może wchłonąć wilgoci z powietrza.

Dlaczego HBrO nie jest higroskopijny?

HBrO nie jest związkiem higroskopijnym ze względu na obecność słabej międzycząsteczkowej siły przyciągania między atomami.

Czy wiązanie wodorowe HBrO?

Międzycząsteczkowe wiązanie wodorowe tworzy się z elektroujemnym atomem innej cząsteczki HBrO. Wyjaśniono to poniżej.

HBrO posiada wiązania wodorowe. Między atomami wodoru jednej cząsteczki HBrO a elektroujemnym atomem innej cząsteczki HBrO występują międzycząsteczkowe wiązania wodorowe.

Dlaczego HBrO ma wiązania wodorowe?

Są dwa rodzaje wiązania wodorowego-

 1. Międzycząsteczkowe wiązania wodorowe który powstaje z elektroujemnym atomem innej cząsteczki HBrO
 2. Wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe nie są widoczne w HBrO.

O i Br to elektroujemny pierwiastek znajdujący się w cząsteczce HBrO. Elektroujemna wartość O jest bardziej w porównaniu z elektroujemną wartością bromu. Dlatego, ponieważ atom O ma większą wartość elektroujemną, która może uczestniczyć w międzycząsteczkowych wiązaniach wodorowych z atomem H dowolnego innego atomu HBrO.

Czy HBrO jest metalem czy niemetalem?

Substancja zawiera cały pierwiastek metaliczny, wtedy mówi się, że jest metalem, podczas gdy jeśli zawierają pierwiastek niemetaliczny, mówi się, że nie jest metalem. Porozmawiajmy o tym.

HBrO jest substancją niemetaliczną. Wszystkie trzy pierwiastki obecne w kwasie Hypobromus mają charakter niemetaliczny.

Dlaczego HBrO jest niemetalem?

HBrO jest kwasem niemetalicznym. Dlatego W układzie okresowym pierwiastków wodór, brom i tlen zalicza się do niemetali.

Czy HBrO jest neutralne?

Związki neutralne to te związki, które nie są ani kwaśne, ani zasadowe przy pH 7. Rozwińmy to.

HBrO nie jest związkiem obojętnym. Częściowy ładunek dodatni i ujemny znajduje się w cząsteczce HBrO dlatego są związkiem kwasowym.

Dlaczego HBrO nie jest neutralne?

HBrO nie jest związkiem obojętnym raczej jest to kwasic w przyrodzie. Mówi się, że związek ma charakter kwaśny. Jeżeli stężenie H+ jonów jest więcej w porównaniu do OH- jon. W HBrO, stężenie jonów wodorowych jest większe, gdy jest rozpuszczony w roztworze wodnym.

Czy HBrO jest nukleofilem?

Substancje nukleofilowe to związki bogate w elektrony, które mogą oddawać pary elektronów innym gatunkom z niedoborem elektronów. Omówmy przyczynę tego.

HBrO nie jest nukleofilem. HBrO w reakcji z wodą puszka oddaje swój proton cząsteczce wody tworząc H3O+ jon i BrO- jony będące sprzężoną zasadą. Zatem HBrO jest elektrofilem.

Czemu HBrO nie jest nukleofilem?

HBrO nie jest nukleofilem, ale zachowuje się jak elektrofil. HBrO działa jak kwas Lewisa który ma zdolność pozyskiwania elektronów i utraty protonów.

Czy HBrO jest organiczny czy nieorganiczny?

Związki organiczne to węglowodór zawierający atom węgla i wodoru. Porozmawiajmy o tym.

HBrO jest związkiem nieorganicznym. Zawiera atomy H, Br i O. W cząsteczce brakuje atomu węgla.

Dlaczego HBrO jest związkiem nieorganicznym?

HBrO jest związkiem nieorganicznym, ale nie należy do związków organicznych, ponieważ z powodu braku wiązań węglowych i wodorowych w cząsteczce HBrO.

Czy jest utleniaczem HBrO?

Utleniacz to substancja, która przyjmuje elektron ze środka redukującego. Rozwińmy to.

HBrO jest środkiem utleniającym. Stała dysocjacji kwasu 8.65, dlatego są częściowo zdysocjowane w wodzie. W ten sposób działa jak Środek utleniający.

Dlaczego utleniacz HBrO?

HBrO jest środkiem utleniającym, ponieważ częściowo dysocjuje, tworząc H+ i BrO-. Metodą elektrochemiczną możemy wytworzyć kwas bromowy, w którym podbromin utlenia się do anion bromitowy. Reakcja jest następująca:

HBrO + H2O + e- ⇒ HBrO2 + H2

Czy HBrO jest wieloatomowy?

Substancja składająca się z więcej niż dwóch atomów jest określana jako wieloatomowa. Omówmy poniżej.

HBrO jest substancją wieloatomową bo składa się z trzech rodzajów atomów, którymi są wodór, brom i tlen.

Jak poliatomowy HBrO?

HBrO jest substancją wieloatomową. Obecne są trzy pierwiastki, takie jak atomy H, O i Br, które są ze sobą kowalencyjnie związane. Te molekuły to kwas trójatomowy, który zawiera trzy atomy, dlatego jest wieloatomowym.

Czy HBrO jest niestabilne?

Niestabilność cząsteczki zależy od stałej dysocjacji kwasu. Porozmawiajmy o tym.

HBrO jest niestabilny. Kwasowa stała dysocjacji HBrO wynosi 8.65, a zatem substancje rozpuszczone są częściowo rozpuszczone w wodzie o pH 7. Dlatego HBrO jest niestabilny.

Dlaczego HBrO niestabilne?

HBrO jest niestabilny, ponieważ rozkłada się dając Hypobromit i H+ kation. Niestabilne sole Hypobromite ulegają powolnej reakcji dysproporcjonowania, dając bromian i bromek.

Czy HBrO jest lotny?

Siły międzycząsteczkowe wodoru przewidują lotność cząsteczki. Porozmawiajmy o tym.

HBrO jest kwasem lotnym. Zwiększenie masy cząsteczkowej związku HBrO zwiększającego siły ścian Vandera, dzięki którym cząsteczka staje się lotna.

Dlaczego lotny HBrO?

HBrO ma charakter lotny ze względu na słabe siły międzycząsteczkowe, co powoduje, że HBrO jest lotny i może łatwo wyparować do atmosfery.

Czy HBrO jest lepki?

Lepkość definiuje się jako odporność na przepływ cieczy. Porozmawiajmy o tym

HBrO ma dość lepki charakter. Lepkość kwasu podbromowego wynika z obecności międzycząsteczkowego wiązania wodorowego.

Dlaczego lepki HBrO?

HBrO ma dość lepki charakter. Powodem jest to, że te cząsteczki tworzą ze sobą wiązania wodorowe. Kwas HBrO jest w postaci płynnej. Tak więc dzięki siłom międzycząsteczkowym z innym kwasem podbromowym cząsteczka ta ma charakter lepki.

Wnioski:

Kwas podobromowy jest słabym, niestabilnym kwasem. Stała dysocjacji kwasu wynosi 8.65, co oznacza, że ​​jest częściowo zdysocjowana w wodzie o pH 7. Ma charakter przewodzący. Ze względu na obecność atomu bromu w HBrO związek ten ma charakter lekko korozyjny.

Dowiedz się więcej Struktury Lewisa:
Struktura Lewisa H2SO4
Struktura Lewisa HNO2

Supriya Upadhja

Cześć....Jestem Supriya Upadhya, absolwentka chemii organicznej z dobrym zrozumieniem koncepcji chemii i pracowała jako młodszy pracownik naukowy w syntezie środków przeciwnowotworowych. Pracował również nad syntezą polimerów przeciwdrobnoustrojowych w ramach pracy podyplomowej. Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/supriya-upadhya-1223a716a/

Najnowsze posty