Struktura i charakterystyka CaCO3 Lewisa: 15 kompletnych faktów

Węglan wapnia potocznie zwany wapieniem. Porozmawiajmy o CaCO3 struktura Lewisa i 15 kompletnych faktów.

Złodziej3 or Węglan wapnia jest węglanową solą wapnia. Masa molowa węglanu wapnia wynosi 100.86 g/mol, bez zapachu. Jest to biały, krystaliczny proszek, który łatwo rozkłada się podczas ogrzewania. Temperatura topnienia węglanu wapnia wynosi 13390C.

Węglan wapnia jest stosowany jako środek zobojętniający kwas, suplement wapnia. Przyjrzyjmy się kilku interesującym faktom na temat CaCO3.

Jak narysować CaCO3 Struktura Lewisa?

Reprezentację struktury Lewisa można wykorzystać do obliczenia formalnego ładunku atomów obecnych w cząsteczce. Zobaczmy kroki w rysowaniu struktury Lewisa CaCO3.

Obliczanie całkowitych elektronów walencyjnych

Wapń z dwoma elektronami walencyjnymi i węgiel ma cztery elektrony, tlen z sześcioma elektronami walencyjnymi. Czyli w sumie 2+4+3*6 = 24 elektrony.

Rysowanie struktury szkieletowej

Węgiel będący atomem najmniej elektroujemnym jest uważany za centralny atom połączony z trzema atomami tlenu. Przyczynia się to do struktury Lewisa jonu węglanowego.

Tworzenie wiązań i dystrybucja elektronów

Pomiędzy tlenem i węglem powstają trzy wiązania. W celu spełnienia wartościowości węgla tworzy się jedno dodatkowe wiązanie pomiędzy jednym spośród tlenu i węgla. Jon węglanowy o ładunku ujemnym łączy się następnie z jonem Ca, tworząc CaCO3.

struktura lewisa caco3
Struktura Lewisa CaCO3

Złodziej3 Rezonans struktury Lewisa

Rezonans może skutkować więcej niż jedną strukturą cząsteczki o różnej energii. Przyjrzyjmy się CaCO3 rezonans struktury Lewisa.

Złodziej3 Struktura Lewisa ma rezonans ze względu na obecność jonu węglanowego. Samotne pary obecne w tlenie biorą udział w delokalizacji w celu uzyskania rezonansu. Dzięki temu procesowi może mieć trzy struktury rezonansowe.

Rezonans w CaCO3

Złodziej3 Kształt struktury Lewisa

Kształt cząsteczki dotyczy głównie długości wiązania i kąta wiązania pomiędzy atomami obecnymi w cząsteczce. Zobaczmy kształt CaCO3.

Kształt Złodziej3 Struktura Lewisa jest trójkątna. Właściwie jon węglanowy w CaCO3 ma kształt trójkąta. W strukturze triagonalnej wszystkie tlenki są połączone z atomem węgla w sposób triagonalny. Złodziej3 ma stabilną formę heksagonalną, gęstszą o formie rombowej.

Złodziej3 Formalna opłata Lewis Structure

Ładunek formalny wszystkich atomów w cząsteczce może być ujemny, dodatni i zerowy. Obliczmy formalny ładunek CaCO3.

Formalna opłata Złodziej3 struktura Lewisa nie jest równa zeru. Są to wartości ujemne i dodatnie, w tym zero.

Równanie na znalezienie ładunku formalnego to

  • Ładunek formalny= elektrony walencyjne – Niewiążące elektrony – Liczba wiązań
  • Formalny ładunek węgla = 4-0-4 = 0
  • Ładunek formalny tlenu podwójnie związanego z węglem = 6-4-2 = 0
  • Ładunek formalny tlenów związanych pojedynczo z węglem =6-6-1 = -1
  • Ładunek formalny wapnia = 2-0-1=1

Złodziej3 Kąt struktury Lewisa

Kąt wiązania powstaje między atomami, gdy układają się one w bardzo stabilny sposób, aby zmniejszyć odpychanie między nimi. Daj nam znać kąt wiązania CaCO3.
Kąt wiązania Złodziej3 struktura Lewisa wynosi 1200. Ponieważ ma kształt trójkąta, cały kąt wynosi 1200.

Złodziej3 Reguła oktetu struktury Lewisa

Reguła oktetów wyjaśnia stabilność atomu po utworzeniu wiązania. Przyjrzyjmy się, czy CaCO3 przestrzega oktetu, czy nie.

Złodziej3 Struktura Lewisa przestrzega zasady oktetu. Węgiel i tlen mają osiem elektronów w powłoce walencyjnej po utworzeniu wiązania. Wapń traci swoje dwa elektrony, aby jego oktet był usatysfakcjonowany. Tak więc wszystkie atomy w caco3 spełniają regułę oktetu z ośmioma elektronami w powłoce walencyjnej.

Złodziej3 Samotne pary struktury Lewisa

Pojedyncze pary zwykle nie brały udziału w reakcji, ale odgrywają znaczącą rolę w określaniu kształtu i kąta związku. Przyjrzyjmy się liczbie samotnych par w CaCO3.

Złodziej3 Struktura Lewisa ma osiem samotne pary. Wszystkie samotne pary widoczne są w atomie tlenu. Dwa atomy tlenu, które są pojedynczo związane z węglem, mają trzy pary, a jeden tlen z podwójnym wiązaniem ma dwie. W sumie osiem samotnych par lub 16 niewiążących elektronów.

Złodziej3 Elektrony walencyjne

Elektrony walencyjne odgrywają kluczową rolę w rysowaniu struktury Lewisa każdej cząsteczki. Policzmy elektrony walencyjne w CaCO3.

Elektrony walencyjne w Złodziej3 Struktura Lewisa to 24. Wapń ma dwa elektrony walencyjne, węgiel ma cztery, a tlen sześć. Czyli w sumie 2+4+6×3=24.

Złodziej3 Hybrydyzacja

Nowe orbitale powstały w wyniku projektów hybrydyzacji na zewnątrz w celu zwiększenia ich zdolności do nakładania się. Daj nam znać hybrydyzację CaCO3.

Hybrydyzacja to CaCO3 Struktura Lewisa jest sp2. W tym przypadku jeden s i dwa p orbitali węgla nakładają się na p orbitali tlenu do przejścia sp2 hybrydyzacja w CaCO3. Ma trójkątny kształt planarny z 1200 kąt wiązania.

Is Złodziej3 Solidny?

Bryły to trójwymiarowe kształty o wysokości, szerokości i długości. Zobaczmy, czy CaCO3 jest solidny, czy nie.

Złodziej3 jest ciałem stałym o barwie białej. Jest to drobny proszek podobny do natury o kredowym smaku. Posiada trójwymiarową strukturę przypominającą bryłę z dobrze ułożonym w regularny wzór.

Czy CaCO3 Rozpuszczalny w wodzie?

Temperatura jest ważnym czynnikiem, który może zmienić rozpuszczalność każdej substancji rozpuszczonej w rozpuszczalniku. Zobaczmy rozpuszczalność CaCO3 w wodzie.

Złodziej3 jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Chociaż woda i Złodziej3 jest związkiem jonowym, który okazał się słabo rozpuszczalny w wodzie.

Czemu Złodziej3 Nie rozpuszcza się w wodzie?

Złodziej3 jest słabo rozpuszczalny w wodzie z powodu silnej elektrostatycznej siły przyciągania między Ca2+ i CO32- obecny tutaj jon. Stwierdzono, że iloczyn rozpuszczalności caco3 wynosi 3.3 * 10-9  .

Is Złodziej3 polarny czy niepolarny?

Związki polarne są oddzielone dwoma przeciwstawnymi ładunkami o bardzo małej odległości. Zobaczmy CaCO3 jest polarny czy nie.

Złodziej3 jest związkiem polarnym. Złodziej3 jest tworzony przez elektrostatyczną siłę przyciągania dwóch przeciwnych ładunków. Więc związek jest polarny. Różnica elektroujemności między atomami pokazuje również, że mają one charakter polarny.

Is Złodziej3 Kwas czy zasada?

Kwasy są akceptorami elektronów, a zasady są dawcami elektronów. Daj nam znać CaCO3 jest kwasem lub zasadą.

Złodziej3 jest właściwie solą, ale ma lekko podstawowy charakter. Powstaje w wyniku reakcji neutralizacji, więc jest solą.

Czemu Złodziej3 to jest podstawowy ?

Złodziej3 jest zasadowy, ponieważ powstaje z mocnej zasady zwanej wodorotlenkiem wapnia i słabego kwasu węglowego. Gdy silna zasada reaguje ze słabym kwasem, utworzona sól będzie miała charakter zasadowy. Więc Złodziej3 jest zasadowy i stosowany jako środek zobojętniający kwas w celu zmniejszenia efektu kwasowego.

Is Złodziej3 Elektrolit ?

Elektrolit ma zdolność dysocjacji w wodzie do przewodzenia prądu. Zobaczmy CaCO3 jest elektrolitem, czy nie.

Złodziej3 nie jest dobrym elektrolitem. Wynika to z jego słabej rozpuszczalności w wodzie. Dobry elektrolit łatwo rozpuszcza się w wodzie, aby zdysocjować na jony, ale Złodziej3 słabo dysocjuje do odpowiednich jonów. Nie jest to dobry ani mocny elektrolit.

Is Złodziej3 Sól?

Sól jest substancją obojętną, czasem o charakterze kwasowym lub zasadowym. Daj nam znać CaCO3 jest sól czy nie.

Złodziej3 to sól. Jest to sól o charakterze zasadowym. CaCO3 powstaje w wyniku reakcji mocnej zasady, takiej jak wodorotlenek wapnia, ze słabym kwasem zwanym kwasem węglowym.

Kwas i zasada zawsze reagują dając sól i wodę. Tutaj również oboje reagują, dając neutralną substancję o nazwie CaCO3 z wodą jak produkt uboczny.

Is Złodziej3 Jonowy czy kowalencyjny?

Związki jonowe powstają głównie z połączenia metali i niemetali. Przyjrzyjmy się, czy CaCO3 jest jonowy lub kowalencyjny.

Złodziej3 jest związkiem jonowym. W przypadku Złodziej3 węglan jest ujemny, a jon Ca jest dodatni. Siła przyciągania między nimi mocno je łączy. Tak w Złodziej3 wiązanie powstaje między metalicznym wapniem i jonem węglanu, który zawiera niemetal.

Wnioski

Złodziej3 lub węglan wapnia jest stosowany w rafinacji cukru, środkach szorujących oraz w pracach budowlanych. W tym artykule pokrótce wyjaśniono, że CaCO3 ma hybrydyzację sp2 z 24 elektronami walencyjnymi. Jego struktura Lewisa została narysowana w tym artykule ze wszystkimi szczegółami.

Przewiń do góry