AlH4-Lewis Struktura i charakterystyka: 11 kompletnych faktów

Przewidywanie elektronów walencyjnych atomów lub pierwiastków w postaci linii i kropek jest znane jako struktura Lewisa. Przeprowadźmy krótką dyskusję na temat AlH4- struktura Lewisa.

AlH4- Struktura Lewisa zawiera elementy metalowe i niemetalowe. Składa się z jednego aluminiowego metalu i czterech atomy wodoru. Elektroujemność atomu Al jest mniejszy niż atom H, chociaż atom Al zajmuje centralną pozycję. Wszystkie 4 atomy H są otoczone wiązaniem jonowym.

AlH4- to wzór chemiczny dla Alumuide i związek jonowy. AlH4- jon zyskuje 1 elektron, tworzy na nim ładunek -1. AlH4- Struktura Lewisa jest umieszczona w nawiasie kwadratowym, ponieważ ma ładunek ujemny. Omówmy krócej elektrony walencyjne, samotną parę, regułę oktetu, ładunek formalny i więcej cech AlH4- struktura Lewisa i kilka faktów na jej temat.

 Jak narysować AlH4- struktura Lewisa?

Aby narysować strukturę Lewisa, należy przestrzegać kilku kroków i zasad, które podano poniżej.

Elektrony walencyjne AlH4- i sklejenie go:

Oceń elektrony walencyjne obecne w die,en AlH4- struktura Lewisa poprzez dodanie wszystkich elektronów walencyjnych atomów Al i H. Ułóż elektrony, aby utworzyć wiązanie między atomami Al i H.

Samotne pary i zastosowanie reguły oktetu na AlH4-:

Jako forma wiązania między wszystkimi atomami Al i H AlH4- pozostałe elektrony, które nie są współdzielone, są uważane za elektrony z samotną parą, zaznacz je. Zastosuj regułę oktetów, aby sprawdzić, czy atomy Al i H mają pełne lub niekompletne oktety.

Formalne obciążenie AlH4- i rozpoznaj jego kształt:

Użyj specjalnie podanego wzoru na ładunek formalny, aby obliczyć AlH4- opłata formalna. Następnie rozpoznaj kształt, kąt wiązania i hybrydyzację AlH4- struktura Lewisa.

AlH4- struktura Lewisa

AlH4- elektrony walencyjne

Najbardziej zewnętrzne elektrony walencyjne obecne w zewnętrznej powłoce lub orbicie atomu nazywane są elektronami walencyjnymi. Omówmy AlH4- elektrony walencyjne o strukturze Lewisa.

AlH4- Struktura Lewisa zawiera w sumie 8 elektronów walencyjnych. Al metal należy do 13. grupy układu okresowego pierwiastków, a zatem ma 3 elektrony walencyjne w swojej najbardziej zewnętrznej powłoce. Atom H należy do pierwszej grupy układ okresowy pierwiastków i ma 1 elektron walencyjny w swojej najbardziej zewnętrznej powłoce.

Poniżej znajdują się kroki podane w celu obliczenia AlH4- elektrony walencyjne o strukturze Lewisa.

  • Aluminium metal ma elektrony walencyjne = 3 x 1 (Al) = 3
  • Atomy wodoru mają elektrony walencyjne = 1 x 4 (H) = 4
  • Dodaj jeden elektron dzięki minusowi (-) ładunku na AlH4- = 01
  • Całkowite elektrony walencyjne na AlH4- struktura Lewisa = 3 + 4 + 1 = 8
  • Całkowite pary elektronów na AlH4- są identyfikowane przez podzielenie jego elektronów walencyjnych przez 2 = 8 /2 = 4.
  • Stąd AlH4- Struktura Lewisa ma 8 elektronów walencyjnych i 4 pary elektronów.

AlH4- samotne pary struktury Lewisa

Niewiążące elektrony atomu lub cząsteczki są połączone w pary zwane elektronami samotnej pary. Rzuć okiem na AlH4- Struktury Lewisa samotne pary elektronów.

AlH4- Struktura Lewisa zawiera całkowite zero elektronów samotnych par. Zawiera 08 elektronów walencyjnych w AlH4- cząsteczka. Wszystkie 8 elektronów to pary wiązań tworzące 4 wiązania jonowe z centralnymi atomami Al i zewnętrznymi 4 atomami H. W ten sposób żadne niepodzielone elektrony nie pozostają w żadnym miejscu w AlH4-.

AlH4- Reguła oktetu struktury Lewisa

Dostępność 8 elektronów na zewnętrznej orbicie atomu jest uważana za stabilny atom opisany w regule oktetu. Omówmy zastosowanie reguły oktetu na AlH4- jonowy.

AlH4- ma kompletny oktet centralnego atomu Al. 4 atomy H mają 2 elektrony, co spełnia ich wartościowość. Wszystkie atomy 4 h mają niekompletne oktety z powodu obecności tylko 2 elektronów. Wszystkie 8 elektronów walencyjnych otaczają Atom Al. Ma więc kompletny oktet z powodu 8 elektronów.

AlH4- formalna opłata za strukturę Lewisa

Ładunek formalny to ładunek dodatni lub ujemny na atomach, który pojawia się z powodu utraty i wzmocnienia ich elektronów. Poniżej znajduje się krótka dyskusja na temat AlH4- opłata formalna.

Formalny ładunek AlH4- struktura Lewisa to = (elektrony walencyjne – elektrony niewiążące – ½ elektronów wiążących)

Obliczeniowa część AlH4- Struktura Lewisa jest wyjaśniona w poniższej tabeli.

Atomy AlH4-
struktura Lewisa
Wartościowość
elektrony włączone
Al i H
Bez klejenia
elektrony włączone
Al i H
Bonding
elektrony włączone
Al i H
Formalne
ładowanie włączone
Al i H
Centralne aluminium
(Al) atomy
030008(3 – 0 – 8 / 2 )
= - 1
Cztery wodór
(H) atomy
010002(1 – 0 – 2 / 2 )
= 0
AlH4- ładunek formalny struktury Lewisa, Al = – 1, H = 0

AlH4- kształt struktury Lewisa

Układy atomów lub elementów molekuły w określony sposób nazywane są kształtem tej molekuły. Omówmy AlH4- kształt struktury Lewisa.

AlH4- Struktura Lewisa zawiera czworościenny kształt i geometrię. Centralny atom Al jest otoczony zewnętrzne 4 związane atomy H i nie ma na nim samotnych par. Wszystkie atomy Al i H wiążą się wiązaniem jonowym. W związku z tym ma wzór ogólny AX4 zgodnie z modułem teorii VSEPR struktur molekularnych.

AlH4- hybrydyzacja

Nakładanie się orbitali atomowych atomu może wytworzyć nowy orbital hybrydowy o podobnej energii, zwany hybrydyzacją. Rzuć okiem na AlH4- hybrydyzacja jonowa.

AlH4- Struktura Lewisa ma hybrydowe centralne aluminium sp3 atom. Numer steryczny dla centralny atom Al AlH4- wynosi 4. Liczbę steryczną atomu Al oblicza się jako = suma wiązań na Al + elektrony z wolną parą na atomie Al. Dlatego ma 4 + 0 = 4 liczbę steryczną.

Tak więc, zgodnie z modułem VSEPR Al atom AlH4- ma hybrydyzację sp3. w AlH4- jon, ma nakładanie się lub mieszanie orbitali atomowych jednego 's' i 3 'p' centralnego atomu Al, aby utworzyć nowy orbital hybrydowy sp3 mający taką samą energię jak stare orbitale.

AlH4- kąt struktury Lewisa

Przerwa lub kąt we wszystkich naprzemiennych wiązaniach dowolnej cząsteczki nazywa się kątem wiązania tej cząsteczki. Rzućmy okiem na wyjaśnienie AlH4- kąt wiązania jonów.

AlH4- jon ma 109.50 kąt wiązania w jego strukturze. Centralny atom Al AlH4- jon jest połączony z 4 atomami H, tworząc geometrię tetraedryczną. Tak więc teoria VSEPR mówi, że gatunki takie jak AlH4- mają ogólny wzór AX4 i mają geometrię czworościenną. Ma więc kąt wiązania H – Al – H równy 109.50.

Czy AlH4- polarny czy niepolarny?

Współdzielenie elektronów i elektroujemności atomów pokazują swoją polarność z powodu tworzenia na nich dipoli. Poniżej znajduje się dyskusja na temat tego, czy AlH4- polarny lub niepolarny.

AlH4- jon ma charakter niepolarny. Zgodnie z teorią VSEPR cząsteczki takie jak AlH4- jon mający centralny atom bez wolnej pary i mający 4 związane atomy o geometrii czworościennej są związkami niepolarnymi. Różnica elektroujemności między atomami Al i H wynosi 0.5, co potwierdza, że ​​jest niepolarny.

Dlaczego AlH4- jest niepolarny?

AlH4- jest jonem niepolarnym, ponieważ centralny atom Al jest przyłączony do te same cząsteczki. Wszystkie atomy H nie mają żadnych samotnych par. Całkowitą gęstość elektronową uzyskuje się na tylko centralny atom Al. Nie tworzy częściowego ładunku na atomach Al i H, a jego dipole znoszą się nawzajem i mają zerowe dipole.

Czy AlH4-elektrolit?

Elektrolity to związki, które po dodaniu do wody ulegają jonizacji i są w stanie przewodzić prąd. Omówmy kilka szczegółów na temat tego, czy AlH4- jest elektrolitem, czy nie.

AlH4- nie jest elektrolitem. To tylko anion zawierający ładunek ujemny. Nie może być dalej jonizowany jako jony dodatnie lub ujemne po dodaniu do wody. AlH4- po dodaniu do wody wytwarza wodorotlenek glinu. Anion AlH4- tworzy związek tylko przez połączenie z innymi kationami o ładunku dodatnim.

Tak więc AlH4- może zachowywać się jak elektrolit tylko przy tworzeniu związków molekularnych. Tak więc AlH4- same nie mogą przewodzić prądu i nie są elektrolitem.

AlH4- + 4H2O → Al(OH)3 + OH- + 4H2

Czy AlH4-jonowy czy kowalencyjny?

Elektrostatyczna siła przyciągania ma charakter jonowy, a wiązania kowalencyjne mają charakter kowalencyjny. Spójrz na dyskusję, czy AlH4- jest jonowy lub kowalencyjny.

AlH4- jest związkiem jonowym. Jest anionem ze względu na obecność a ujemny ładunek na nim. Cząsteczka AlH4 ma 7 elektronów walencyjnych i potrzebuje jednego elektronu. Zyskuje jeden elektron z innych związków, dzięki czemu ma ładunek ujemny. Nie ma wiązania kowalencyjnego w AlH4- i bez ugrupowania kowalencyjnego.

Dlaczego AlH4- jest jonowy?

AlH4- ma charakter jonowy, ponieważ wszystkie zawarte w nim atomy są przyłączone do wiązania jonowego. Wszystkie atomy Al i H są utrzymywane razem dzięki silne elektrostatyczne siły przyciągania między nimi i tworzą silne wiązanie jonowe. Zawiera metal (Al) i pierwiastek niemetaliczny (H), co potwierdza jego charakter jonowy.

Wnioski:

AlH4- Struktura Lewisa zawiera 8 elektronów walencyjnych i zero elektronów samotnych par. Ma kompletny oktet centralnych atomów Al. Ładunek formalny na atomach Al wynosi -1, a na atomach H wynosi zero. Ma czworościenny kształt i geometrię z hybrydyzacją sp3 i kątem wiązania 109.5 stopnia. Jest jonowy, niepolarny i nieelektrolityczny

Przewiń do góry